استقبال از پیغام

(الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح)

استقبال از پیغام خداوند و پیامبرش تنها در زمان خوشی و کامیابی نیست، زیباترین و پربهاترین زمان استقبال از دعوت الهی هنگام سختی و جراحت و تنگنا میباشد و اینجاست که مردان راستگو و با عزت نمایان میشوند.