ترس و استرس

(إنما ذلكم الشيطن يخوف أولياءه)

شیطان دوستهای خود را میترساند، هر اندازه که به شیطان نزدیک شوی و فرمانبردار او شوی، به همان اندازه ترس و استرس را به تو انتقال میدهد، تا از شیطان حرف شنویت کمتر باشد تسلطش بر تو نیز کمتر خواهد شد،

هر اندازه گه گوش به فرمان خداوند باشی، ده برابر اطمینان خاطر و بخشش را بدست خواهی آورد، به هر اندازەای هم که نافرمانیش را انجام دهی  بیشتر نیازمند گذشت و بخششهایش خواهی شد.