تشویق خساست

(الذين يبخلون و يأمرون الناس بالبخل)

کسانی هستند که خسیسند، بە خساست خود اکتفا نکردە، دیگران را نیز بە این خساست تشویق میکنند تا بە آن خو بگیرند. با اسم حرکت صحیح اقتصادی و غمخواری برای جامعه، برای صفت خسیسی تبلیغ میکنند، اسلام نیز همانگونه که افراط را محکوم مینماید،به همان میزان نیز از خساست ابراز تنفر نموده و از آن جلوگیری مینماید