بزرگترین باخت و خسران

(ويحسبون أنهم مهتدون)

انسانهای گمراه در این خیال بودەاند که بر راه مستقیم هستند.

پس بزرگترین باخت و خسران است که کسانی از راه حق منحرف شوند و بر این باور باشند کە بر راە حق هستند و هدایت یافتەاند. در دنیا بسیار تلاش میکنند و خود را خسته میکنند و در این خیالند کە کار نیکو انجام میدهند.

این سردرگمی حاصل و نتیجه انحرافشان از راه مستقیم میباشد.