آیا خانم شیرده میتواند روزه نگیرد؟

 برای آن دسته از خانمهای شیرده که همزمان با روزه  گرفتن ،شیردهی ناتوان شان نمیکند و همچنان از حال مساعدی برخوردار هستند و میتوانند امور خود و همسر و نوزاد خود را به خوبی برآورده کنند، جایزاست روزه خود را بگیرند.اما اگر خانم شیرده ببیند که روزه باعث کم شدن شیراو می شود و نوزاد او گرسنه میماند و یا خود اورا ناتوان نموده و حال مناسبی نخواهد داشت  در این حالت میتواند پس از پرس وجو از عالم دینی، روزه نگیرد وبعد از آن برای گرفتن روزه قضا باید با عالم دینی مشورت کند.

مشاوره پزشکی دینی