کسانی که از ناراحتی سل ریوی رنج میبرند میتوانند روزه نگیرند؟

آنانی که دچارناراحتی سل ریوی در دراز مدت می شوند اگر در حالت اضطراب نباشند وضعیت سلامتشان نا مساعد نبود و جسم شان ضعیف و ناتوان نشد، می توانند روزه بگیرند و مسأله ایی نخواهند داشت،مشروط به آنکه بیمار بد خوارک نباشد که اگر بود ،نمیتواند روزه بگیرد و همچنان اگر مصرف داروها در طول روز نیز ضروری بود ،در این حالت نیز میتواند روزه نگیرد.

مشاوره پزشکی دینی