کسانی که از ناراحتی آسم و تنگی نفس رنج میبرند میتوانند روزه نگیرند؟

آنانی که دچار بیماری آسم و یاتنگی نفس هستند نه تنها روزه برای شان مشکلی ایجاد نمیکند که میتواند به عنوان درمان هم باشد،و میتوانند هنگام سحر و افطار داروهای خود را مصرف کنند و آن اسپری گلو که روزانه استفاده میکنند پس از فتوای عالم دینی که مشخص شد مصرف آن باعث شکستن روزه نمی شود،می توانند روزه بگیرند ولی اگر مشکل شان به این ترتیب حل نشد و تنگی نفس شان همچنان ادامه داشت نباید روزه بگیرند.

مشاوره پزشکی دینی