آنهایی که دچار بیماری دریچه قلب هستند باید روزه بگیرند؟

پاسخ:آنهایی که از ناراحتی دریچه ی قلب رنج میبرند اگر بیماریشان باعث روماتیسم قلبی و تنگی نفس نشود ومشکل خاصی نداشته باشند وقرص ادرارآور مصرف نکنند ،این دسته از بیمارن نیز میتوانند روزه بگیرند.

 

مشاوره پزشکی دینی