آنهایی که دچار ورم معده هستند میتوانند روزه نگیرند؟

افرادی که از ورم معده رنج میبرند یکی از بهترین موارد درمان برایشان روزه دار بودن است،چون این مشکل زمانی ایجاد می شود که  افراد پرخوری کرده ،باعث فشارمعده  بر نای شده و درنهایت منجر به  پیشروی آن در ششهامی شود ،بنابراین بهترین درمان برای این دسته از افراد روزه دار بودن است.

مشاوره پزشکی دینی