آنهایی که از حجم معده شان بریده شده است میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که حجم معده شان کوچک شده است باید تعداد وعده های غذایی بیشتر ولی حجم کمتری بخورند و درواقع با فاصله ایی کم غذا بخورند،دراین حالت میتوانند روزه خود را باز کنند،اما اگر بیماری شان در حدی نبود که اذیت بشوند میتوانند روزه دار باشند چه بسا روزه داری بهترین شیوه برای وزن کم کردن است.

مشاوره پزشکی دینی