آیا پیامبر (صلى الله عليه وسلم)خدا طبق برنامه، خوراکی و غذا می خورده است؟

شاید عده ایی تصور کنند حضرت پیامبر(صلی الله علیه و سلم)آنچه را که در دسترس بوده خورده است و به هر مدل خوراکی و غذا راضی و آن رو میل نموده است،همچون ضرب المثل کردی که می گوید:انسان گرسنه پرسش نمی کند.

اما پس از ارئه تحقيقي با جزئیات در ارتباط با زندگی حضرت پبامبر(صلی الله علیه و سلم) و برنامه تغذیه ایشان،اینبار در صدد جزئیات نوع ،تعداد،زمان و شیوه و نظم برنامه تغذیه ایشان،احساس شد که به عنوان یادآوری ،ارزنده باشد که ایشان هرآنچه را که در دسترس داشته نخورده است بلکه بهترین و سالم ترین تغدیه را داشته اند و طبق برنامه ایی دقیق و منظم سیستم غدا خوردن خود را تنظیم نموده به عقیده من همچون فرمایشات دیگر پیامبر(صلی االله وعلیه و سلم) که از جانب حق تعالی بوده است ، برنامه خوراکی ایشان نیز به راهنمایی خدای بزرگ بوده است،و خود نیز به مصلحت بشر عالم است و بهترینها را برای او در نظر داشته و از آن برتر برای پیامبر (صلى الله عليه وسلم)خودش برگزیده است.

مشاوره پزشکی دینی