اهمیت خرما در هنگام افطار

وقتی فرد مسلمان برای افطار به خوردن خرما توصیه شده است شاید خود نداند و تنها برای پیروی کردن از سنت خرما خورده باشد اما لازم است ده ها سود ناشناخته ی آن را بشناسیم.

در افراد روزه دار سلولهای بدن گرسنه  شده و می شکنند،مواد انقضاءپذیر بدن وارد خون شده که موجب سردرد می شود و همچون زهری برای بدن می مانند که هر قسمت از آن باید به نوعی از جسم خارج شود.بخشی از آن از راه تنفس ، بخش دیگری از راه پوست وهمچنان از راه ادرار،و را ه حل مهمی برای رهایی از این زهر خوردن خرما می باشد چونکه آن قسمتی که درروده ها و خون مانده است نیز با خرما تصفیه خواهد شد.

خرما درکمترین زمان ممکن  حل و به مغز انسان میرسد،روزه دارکه  هنگام افطار روزه خود را با خرما باز میکند احساس میکند رگهای خونی بدن او پرشده است و احساس سیری به او دست میدهد و بعد از آن که سره سفره رفت نمیتواند زیاد بخورد،هر چند پیش از آن قرارداده بود که زیاد بخورد!ولی خرما چنان میکند که هم احساس سیری بکند و هم ازروی دیگر جسم را غنی می سازد.

مشاوره پزشکی دینی