شیر برای پیشگیری

در شیر ماده کولین وجود دارد که مانع از رسوب چربی در کبد می شود همان چربی کبد که امروزه جامعه ما را فراگرفته است.

همچنین دارای ماده پروستاگلاندینی  می باشد که وقتی کسی شیرمیخورد دیوار پیشین معده را صاف کرده و اجازه نمیدهد فرد دچار زخم معده شود بدون آنکه هیچ تأثير منفي بر غذاي خورده شده درون معده داشته باشد.

مشاوره پزشکی دینی