وابستگی به خوردن شیر

پبامبر خدا (صلى الله علیه و سلم)هم هنگام صبح و ظهر، هم عصر و هم شب ها شیر خورده است.به ویژه اکثر اوقات وعده شام را با شیر سپری میکرد این شیوه نیز از جانب خود ایشان نبوده و راهنمایی خدای بزرگ بوده است.

در سیستم غذایی جهان به طور کلی و در سیستم غذایی آمریکا به طور خاص عدم حذف شیر از هر نوع رژیم غذایی مد نظر بوده و و برای همه کس باید شیر در برنامه وجود داشته باشد و آگاه باشید و تا لحظه مرگ دست از شیر نکشید.

مشاوره پزشکی دینی