اساس سیستم تغذیه پیامبر-2-

پیامبر(صلى الله علیه و سلم)اهمیت به برخی از خوارکی ها میداده که دسترسی به آنها آسان بوده، و بیشترین نیرو را به جسم می بخشند،مانند:خرما،حلوا،عسل،شیر،سرکه که اینها اغلب نیازمندی ها ی جسم را دارا می باشند.همچنین برای انسان قوت بخش بوده  برای تحرک روزانه، و سپس خوارکی های دیگری چون هندوانه و خیارتروزی و شربت مویز خورده است که تکامل کننده ی خوراکی های قبلی می باشد.

همچنان پیامبر(صلى الله علیه و سلم) چیزی را خورده اند که در درجه اول برای محافظت از بدن باشد نه  به عنوان درمان، آنهایی را که برای درمان میخورده است ما در اینجا بحث نکرده اییم. چونکه آن دسته از خوراکیها برای درمان است و به یاری خدا درجای خود بحث خواهیم کرد، برای مثال قصط هندی.

مشاوره پزشکی دینی