اساس سیستم تغذیه پیامبر-6-

برنامه تغذیه پیامبر (صلى الله عليه وسلم) متوازن بوده است و خود را به خوردن تنها یک تغذیه مشخص عادت نداده است، عده ایی به بهانه  های مختلف خود را از خوردن بعضی خوراکی ها محروم کرده ، عده ایی گیاهخوار اند و گوشت نخورده و عده ایی دیگر تنها به خوردن گوشت عادت کرده اند، اما ما خود را با برنامه غذایی پیامبر (صلى الله عليه وسلم)هماهنگ کرده که از تمامی خوراکیهای حلال بی بهره نباشیم، برنامه غذایی پیامبر(صل الله علیه و سلم) نزد ما استاندارد بوده و به معنای کنترل کیفیت می باشد،و هر خوراکی طبق این برنامه باشد ، بدون دلهره و شک قابل استفاده است وگرنه لازم است آن خوراکی ها را جز به جز تست کرده و از سلامت آن مطمئن بشویم.

مشاوره پزشکی دینی