(رُبَّ حامل فِقْه إلى مَن هو أفقه منه)

(قرار نیست هر چه را که شنیدی در موردش نیز قضاوت نمایی)


عین همان را به کسانی دیگر بازگو کن، احتمالا وظیفه تو رساندن و وظیفه آنها فهماندن باشد، قرار نیست هر تفکری را که داشتی آن را عملی کنی، تفکرت را به کسانی دیگر برسان شاید آنها بهتر آن را انجام دهند.