سخنرانی کوتاه

غذای زیادی را چکار کنیم؟

صفاتى زیبا از پدرانمان

اولین دعوت دست کشیدن از غذا خوردن

پروژە نایاب دو جوان مصری

زیادە خوری، غذا را حرام می کند

یک پروژە سادە و مفید برای كشورمان

پيامبر خدا با چە كسانى غذا مى خورد؟

قرآن كريم چگونە غذاخوردن درا بە ما ياد مي دهد؟

تغذيه سالم كدام أست؟

مشكل غذاى اروپايى ها چيست؟

دورانداختن غذا چە بديهايى دارد؟

دستپختمان چگونە باشد؟

غذا خوردن چگونه انسان را دچار مرض می کند؟

چند دکتر کردزبان در یک رستوران ژاپن

آیا غذای ما بین دندانهایمان کثیف است؟

پیامبر خدا میل بە چە قسمتی از غذا کردە است؟

12

سخنرانی کوتاه