براء بن معرور (رضی الله عنه)

نامش براء بن معرور بن صخر است،  از انصار و از  خزرجیان است.

نام مادرش رباب دختر نعمان است، بعضی ها می گویند نام مادرش سلاف بودە و پیامبرخدا () چندین بار به دیدنشان رفته اند.

 براء یکی از شرکت کنندگان در بیعت عقبه اول است ،گفته می شود اولین نفری بودە که بیعت دادە براء بن معرور بوده است، اولین نفر هم بودە که رو به قبله کرده است ، اولین نفرهم بودە که دربارە یک سوم اموالش وصیت کرده است.

همچنین براء بن معرور یکی است از دوازدە نقیب انصاریان است.

 براء بن معرور قبل از مرگش  وصیت کردە بود که رو به کعبه به خاک سپردە شود، همانطور  به خاک سپردە شد، این وصیتش را نزد پیامبر() کردە بود و پیامبر() به وصیتش راضی شده بود.

همچنین وصیت کردە بود بعد از وفاتش  یک سوم اموالش به پیامبر() تحویل داده شود تا ایشان به هر شکلی که دوست داشتند آن را بکار ببرند.

زمانی که پیامبر() به مدینه آمدند ، نماز میت را برسر قبر براء بن معرور خواندند ، این اولین نماز جنازه پیامبر() روی قبر یک مسلمان بود.

 1827

موضوع مرتبط

ابوبکر صدیق(رضی الله عنه)

عمر بن خطاب (رضی الله عنه)

علی بن ابو طالب(رضی الله عنه)

عثمان بن عفان (رضی الله عنه)

سعید بن زید (رضی الله عنه)

ابو عبیده بن جراح(رضی الله عنه)

زُبیر بن عوام (رضی الله عنه)

طلحه بن عُبیدالله (رضی الله عنه)

عبدالرحمن بن عوف(رضی الله عنه)

اُسامه بن زید(رضی الله عنه)