اساس سیستم تغذیه پیامبر-1-

پیامبرخدا(صلى الله علیه و سلم)طبق برنامه غذا خورده است و همانگونه که در ابتدای بحث آورده شد که برنامه غذایی ایشان همچون فرمایشات شان از جانب پروردگار بوده است و نه از خودشان.

خدای بزرگ نیز بر صلاحیت انسان ها آگاه است و بهترینها را برای او و درخور نیاز او برگزیده و از همه بهتر برای پیامبر(صلى الله علیه وسلم) انتخاب کرده است.

همچنین پیامبر(صلى الله علیه وسلم)درخور نیاز ،خوارکی خورده است و آنچه را که نیاز نبوده نخورده است. و در خور نیاز بدن و لزومات آن، چیزی را خورده است و نه طبق سلیقه  خود و طعم. بنابراین آنچه را که تناول کرده نیاز بدن بوده است .

 2307

موضوع مرتبط

اساس سیستم برنامه غذایی پیامبر (صلى الله عليه وسلم) -7-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-6-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-5-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-4-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-3-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-2-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-1-

چه میوه ایی و چه موقع بخوریم؟

آیا به کودکان عسل داده شود؟

دیدگاه پزشکی به حدیث عسل

مشاوره پزشکی دینی