اساس سیستم برنامه غذایی پیامبر (صلى الله عليه وسلم) -7-

مهم است که بهانه تحقیقات علمی تازه  و کوتاه مدت  را برای برنامه غذایی پیامبر (صلى الله عليه وسلم)علت نکنیم،چونکه ارزش  تحقیقات علمی اغلب نسبی  بوده و بعد از مدتی، تحقیقات تازه، دلایل کافی برای رد نظرات پیشین را دارد.

امروز خوردنی را مناسب دانسته فردا روزیی همان را نامناسب میدانند،ولی آن شیوه ایی را که پیامبر (صلى الله عليه وسلم)خدا فرموده است حقیقتی انکار ناشدنی بوده و قابل تغییر نیست چونکه از سمت خدای متعال بوده، و تا مدتی پیش چربی حیوان را علت بیمارهایی چون تپش قلب، سکته، چاقی، و... میدانستند و به چربی گیاهی اهمیت میدادند اما امروزه مخالف آن ثابت شده است و به چربی حیوان بیش از چربی گیاه اهمیت میدهند.

 2164

موضوع مرتبط

اساس سیستم برنامه غذایی پیامبر (صلى الله عليه وسلم) -7-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-6-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-5-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-4-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-3-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-2-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-1-

چه میوه ایی و چه موقع بخوریم؟

آیا به کودکان عسل داده شود؟

دیدگاه پزشکی به حدیث عسل

مشاوره پزشکی دینی