اساس سیستم تغذیه پیامبر-5-

تغذیه پیامبر(صلى الله علیه و سلم) همچون محافظت در برابر بیماری های مزمن بوده است، برای مثال در محافظت از بدن دربرابر دیابت ،فشار خون،سرطان،نمایان شدن نشانه های پیری وناتوانی انسان،بوده است،به این دلیل پیامبر (صلى الله عليه وسلم)خدا تا لحظه مرگ نیز نشانه پیری را نداشتند.

همچنین خوراکیهای پیامبر(صلى الله علیه و سلم) همچون درمانی برای ناراحتی های روحی نیز محسوب میشده ،ناراحتی هایی از قبیل افسردگی و اختلال شخصیت و  دلتنگی  و همچنین برای هوش و یاآوری نیز مفید بوده.

و تمام حجم  آن خوراکیهایی را  که از آن سخن گفتیم ،همه را در یک شبانه روز نخورده  و گاهی حتی هفته ایی  یکبار و یا حتی ماهی یکبار هم  به سراغ آن خوراکیها نرفته است،بلکه آن خوراکیها را در وقت معین و در خور نیاز خورده است، و برخی اوقات  بوده است که پیامبر (صلى الله عليه وسلم)و خانواده ایشان تا چند روز و شب خوردنی آنچنانی نداشته اند برای خوردن،چونکه همانگونه که خوردن خوراکی های باعث نیرو بخشیدن و قوت جسم میشود ،نخوردن آن نیز برای مدتی همان تأثیر را داشته  و از آسیب رسیدن به جسم پیشگیری کرده است.

 2325

موضوع مرتبط

اساس سیستم برنامه غذایی پیامبر (صلى الله عليه وسلم) -7-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-6-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-5-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-4-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-3-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-2-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-1-

چه میوه ایی و چه موقع بخوریم؟

آیا به کودکان عسل داده شود؟

دیدگاه پزشکی به حدیث عسل

مشاوره پزشکی دینی