وابستگی به خوردن شیر

پبامبر خدا (صلى الله علیه و سلم)هم هنگام صبح و ظهر، هم عصر و هم شب ها شیر خورده است.به ویژه اکثر اوقات وعده شام را با شیر سپری میکرد این شیوه نیز از جانب خود ایشان نبوده و راهنمایی خدای بزرگ بوده است.

در سیستم غذایی جهان به طور کلی و در سیستم غذایی آمریکا به طور خاص عدم حذف شیر از هر نوع رژیم غذایی مد نظر بوده و و برای همه کس باید شیر در برنامه وجود داشته باشد و آگاه باشید و تا لحظه مرگ دست از شیر نکشید.

 2777

موضوع مرتبط

اساس سیستم برنامه غذایی پیامبر (صلى الله عليه وسلم) -7-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-6-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-5-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-4-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-3-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-2-

اساس سیستم تغذیه پیامبر-1-

چه میوه ایی و چه موقع بخوریم؟

آیا به کودکان عسل داده شود؟

دیدگاه پزشکی به حدیث عسل

مشاوره پزشکی دینی