آیا خانم شیرده میتواند روزه نگیرد؟

 برای آن دسته از خانمهای شیرده که همزمان با روزه  گرفتن ،شیردهی ناتوان شان نمیکند و همچنان از حال مساعدی برخوردار هستند و میتوانند امور خود و همسر و نوزاد خود را به خوبی برآورده کنند، جایزاست روزه خود را بگیرند.اما اگر خانم شیرده ببیند که روزه باعث کم شدن شیراو می شود و نوزاد او گرسنه میماند و یا خود اورا ناتوان نموده و حال مناسبی نخواهد داشت  در این حالت میتواند پس از پرس وجو از عالم دینی، روزه نگیرد وبعد از آن برای گرفتن روزه قضا باید با عالم دینی مشورت کند.

 1959

موضوع مرتبط

آنهایی که از حجم معده شان بریده شده است میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که از ناراحتی التهاب کبد رنج میبرند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار اسهال میشوند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار ورم معده هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار سوء هاضمه هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که از زخم معده رنج میبرند میتوانند روزه بگیرند؟

آنهایی که دچار بیماری دریچه قلب هستند باید روزه بگیرند؟

آنهایی که دچار سکته قلبی شده اند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار آنژین قلبی هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که چار نارسایی قلبی هستند میتوانند روزه نگیرند؟

12

مشاوره پزشکی دینی