آنهایی که چار نارسایی قلبی هستند میتوانند روزه نگیرند؟

پاسخ: آن بیمارانی که از نارسایی قلبی رنج میبرند اگر بیماری شان درحدی سنگین نبود که دچار تنگی نفس و آب آوردن ریه بشوند و همچنین متورم شدن پاها،در این حالت روزه گرفتن باعث می شود قلب بهتر نیزکار کند.
ولی اگر بیمار نیاز به خوردن قرص ادرارآورداشت و یا برای او بستری در بیمارستان و درمان نارسایی قلب ضروری باشد ،روزه براو واجب نمی باشد.

 2450

موضوع مرتبط

آنهایی که از حجم معده شان بریده شده است میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که از ناراحتی التهاب کبد رنج میبرند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار اسهال میشوند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار ورم معده هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار سوء هاضمه هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که از زخم معده رنج میبرند میتوانند روزه بگیرند؟

آنهایی که دچار بیماری دریچه قلب هستند باید روزه بگیرند؟

آنهایی که دچار سکته قلبی شده اند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار آنژین قلبی هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که چار نارسایی قلبی هستند میتوانند روزه نگیرند؟

12

مشاوره پزشکی دینی