آنهایی که دچار سکته قلبی شده اند میتوانند روزه نگیرند؟

این دسته از بیمارانی که  دچار سکته قلبی شده اند اگر در شش هفته نخست بیماری شان نباشند و ازآن اتفاق مدت معلومی سپری شده باشد کاملا به صورت نرمال میتوانند روزه خود را بگیرند،ولی اگر در شش هفته ی ابتدایی بود بهتر آن است که روزه دار نباشند و از غذاهای آبکی استفاده و داروهای شان را به طور منظم و دقیق استفاده کنند.

 
 2636

موضوع مرتبط

آنهایی که از حجم معده شان بریده شده است میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که از ناراحتی التهاب کبد رنج میبرند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار اسهال میشوند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار ورم معده هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار سوء هاضمه هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که از زخم معده رنج میبرند میتوانند روزه بگیرند؟

آنهایی که دچار بیماری دریچه قلب هستند باید روزه بگیرند؟

آنهایی که دچار سکته قلبی شده اند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار آنژین قلبی هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که چار نارسایی قلبی هستند میتوانند روزه نگیرند؟

12

مشاوره پزشکی دینی