آنهایی که از ناراحتی التهاب کبد رنج میبرند میتوانند روزه نگیرند؟
آنهایی که دچار ناراحتی التهاب کبد هستند و این مورد به شدت اذیتشان میکند میتوانند روزه خود را بازکنند و همچنین این دسته از بیماران اگرآب در بدن شان جمع شود آنان نیز میتوانند روزه خود را باز کنند،فارغ  از این بیماری های کبد،روزه گرفتن برای کبد بسیار مناسب است و باعث استراحت کبد خواهد شد.
 2480

موضوع مرتبط

آنهایی که از حجم معده شان بریده شده است میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که از ناراحتی التهاب کبد رنج میبرند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار اسهال میشوند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار ورم معده هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار سوء هاضمه هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که از زخم معده رنج میبرند میتوانند روزه بگیرند؟

آنهایی که دچار بیماری دریچه قلب هستند باید روزه بگیرند؟

آنهایی که دچار سکته قلبی شده اند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار آنژین قلبی هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که چار نارسایی قلبی هستند میتوانند روزه نگیرند؟

12

مشاوره پزشکی دینی