آنهایی که دچار اسهال میشوند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار اسهال می شوند و یا اسهال شدید به نحوی که از راه مقعد و یا استفراغ، آب و نمک زیادی را ازدست بدهند و دچارخشکی جسم بشوند ناچار به باز کردن روزه خود هستند و نباید روزه دار باشند مگر آنهایی که شدت اسهالشان کم تر است میتوانند روزه خود را بگیرند در غیر این صورت مجاز به روزه داری نیستند.

 2440

موضوع مرتبط

آنهایی که از حجم معده شان بریده شده است میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که از ناراحتی التهاب کبد رنج میبرند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار اسهال میشوند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار ورم معده هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار سوء هاضمه هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که از زخم معده رنج میبرند میتوانند روزه بگیرند؟

آنهایی که دچار بیماری دریچه قلب هستند باید روزه بگیرند؟

آنهایی که دچار سکته قلبی شده اند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار آنژین قلبی هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که چار نارسایی قلبی هستند میتوانند روزه نگیرند؟

12

مشاوره پزشکی دینی