کسانی که از ناراحتی سل ریوی رنج میبرند میتوانند روزه نگیرند؟

آنانی که دچارناراحتی سل ریوی در دراز مدت می شوند اگر در حالت اضطراب نباشند وضعیت سلامتشان نا مساعد نبود و جسم شان ضعیف و ناتوان نشد، می توانند روزه بگیرند و مسأله ایی نخواهند داشت،مشروط به آنکه بیمار بد خوارک نباشد که اگر بود ،نمیتواند روزه بگیرد و همچنان اگر مصرف داروها در طول روز نیز ضروری بود ،در این حالت نیز میتواند روزه نگیرد.

 1717

موضوع مرتبط

آنهایی که از حجم معده شان بریده شده است میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که از ناراحتی التهاب کبد رنج میبرند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار اسهال میشوند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار ورم معده هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار سوء هاضمه هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که از زخم معده رنج میبرند میتوانند روزه بگیرند؟

آنهایی که دچار بیماری دریچه قلب هستند باید روزه بگیرند؟

آنهایی که دچار سکته قلبی شده اند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار آنژین قلبی هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که چار نارسایی قلبی هستند میتوانند روزه نگیرند؟

12

مشاوره پزشکی دینی