آنهایی که دچار آنژین قلبی هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آن دسته از بیمارانی که  دچار آنژین قلبی (عروق کورنر) هستند که شامل درد قفسه سینه یا انسداد عروق قلبی می باشند،درحالتی که درد زیادی نداشتند و از قرص زیرزبانی استفاده می کردند میتوانند روزه خود را بگیرند و قرص شان راموقع سحر و افطار استفاده کنند.
ولی اگر درد باعث سوزش قفسه سینه و ناراحتی آنژین قلبی آنان دچار نوسان شد دراین حالت باید روزه خود را باز کنند.

 2251

موضوع مرتبط

آنهایی که از حجم معده شان بریده شده است میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که از ناراحتی التهاب کبد رنج میبرند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار اسهال میشوند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار ورم معده هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار سوء هاضمه هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که از زخم معده رنج میبرند میتوانند روزه بگیرند؟

آنهایی که دچار بیماری دریچه قلب هستند باید روزه بگیرند؟

آنهایی که دچار سکته قلبی شده اند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار آنژین قلبی هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که چار نارسایی قلبی هستند میتوانند روزه نگیرند؟

12

مشاوره پزشکی دینی