آنهایی که دچار بیماری دریچه قلب هستند باید روزه بگیرند؟

پاسخ:آنهایی که از ناراحتی دریچه ی قلب رنج میبرند اگر بیماریشان باعث روماتیسم قلبی و تنگی نفس نشود ومشکل خاصی نداشته باشند وقرص ادرارآور مصرف نکنند ،این دسته از بیمارن نیز میتوانند روزه بگیرند.

 
 2623

موضوع مرتبط

آنهایی که از حجم معده شان بریده شده است میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که از ناراحتی التهاب کبد رنج میبرند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار اسهال میشوند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار ورم معده هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار سوء هاضمه هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که از زخم معده رنج میبرند میتوانند روزه بگیرند؟

آنهایی که دچار بیماری دریچه قلب هستند باید روزه بگیرند؟

آنهایی که دچار سکته قلبی شده اند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار آنژین قلبی هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که چار نارسایی قلبی هستند میتوانند روزه نگیرند؟

12

مشاوره پزشکی دینی