آنهایی که دچار ورم معده هستند میتوانند روزه نگیرند؟

افرادی که از ورم معده رنج میبرند یکی از بهترین موارد درمان برایشان روزه دار بودن است،چون این مشکل زمانی ایجاد می شود که  افراد پرخوری کرده ،باعث فشارمعده  بر نای شده و درنهایت منجر به  پیشروی آن در ششهامی شود ،بنابراین بهترین درمان برای این دسته از افراد روزه دار بودن است.

 2568

موضوع مرتبط

آنهایی که از حجم معده شان بریده شده است میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که از ناراحتی التهاب کبد رنج میبرند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار اسهال میشوند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار ورم معده هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار سوء هاضمه هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که از زخم معده رنج میبرند میتوانند روزه بگیرند؟

آنهایی که دچار بیماری دریچه قلب هستند باید روزه بگیرند؟

آنهایی که دچار سکته قلبی شده اند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار آنژین قلبی هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که چار نارسایی قلبی هستند میتوانند روزه نگیرند؟

12

مشاوره پزشکی دینی