آنهایی که از حجم معده شان بریده شده است میتوانند روزه نگیرند؟
آنهایی که حجم معده شان کوچک شده است باید تعداد وعده های غذایی بیشتر ولی حجم کمتری بخورند و درواقع با فاصله ایی کم غذا بخورند،دراین حالت میتوانند روزه خود را باز کنند،اما اگر بیماری شان در حدی نبود که اذیت بشوند میتوانند روزه دار باشند چه بسا روزه داری بهترین شیوه برای وزن کم کردن است.
 2330

موضوع مرتبط

آنهایی که از حجم معده شان بریده شده است میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که از ناراحتی التهاب کبد رنج میبرند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار اسهال میشوند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار ورم معده هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار سوء هاضمه هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که از زخم معده رنج میبرند میتوانند روزه بگیرند؟

آنهایی که دچار بیماری دریچه قلب هستند باید روزه بگیرند؟

آنهایی که دچار سکته قلبی شده اند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که دچار آنژین قلبی هستند میتوانند روزه نگیرند؟

آنهایی که چار نارسایی قلبی هستند میتوانند روزه نگیرند؟

12

مشاوره پزشکی دینی