محبت به مسلمانان

(هأنتم أولاء تبحونهم ولا يحبونكم)

شما آنها را دوست میدارید ،اما آنها شما را دوست ندارند، این سادەلوحی بعضی از مسلمانان را نشان میدهد که با سخن و گفتار نا صحیح و فریبکارانه دشمنان اسلام فریب خورده و محبت آنها را در دل میپروراند، اما آنها از ریشه و بیخ اعتقاداتشان دست نخواهند کشید و حتی یک قدم برای اثبات محبت به مسلمانان به جلو بر نمیدارند.

 1414

موضوع مرتبط

خلوص نيت

آگاه گواهيتان باشيد

تمام نفع و سود

بزرگترین باخت و خسران

گواهی حتی به ضرر خود

سخنی شیوا

جار محبوبیت

تشویق خساست

خواست خداوند

خوش بین باش

123