خوش بین باش

(عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا)

احتمالا چیزی را بسیار ناخوشایند پندارید و خداوند بزرگ سود و منفعت فراوانی در آن نهاده باشد، خوش بین باش آن زمانیکه مصیبتی را درمیابی یا ضرری را متحمل میشوی،

از چشم و دل و گوش تو تنها بعد منفی موضوع احساس میشود، اما نزد خداوند بزرگ وعده دەهها و صدها ثواب و سود و نیکی داده شده است !

 1423

موضوع مرتبط

خلوص نيت

آگاه گواهيتان باشيد

تمام نفع و سود

بزرگترین باخت و خسران

گواهی حتی به ضرر خود

سخنی شیوا

جار محبوبیت

تشویق خساست

خواست خداوند

خوش بین باش

123