گواهی حتی به ضرر خود

(كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم)

در گواهی دادن برای رضای خداوند گواهی دهید، حتی اگر به ضرر خود شما نیز باشد.اگر این صفت در میان جامعه انتشار یابد، حق و راستی و عدالت پیروز خواهند شد.

پیروزی اینان نیز به نفع تمامی احاد جامعه میباشد، چون دریچه ظلم و ستم به قدری محدود و کوچک میگردد که کمتر کسی بتواند از آن عبور نماید.

 1437

موضوع مرتبط

خلوص نيت

آگاه گواهيتان باشيد

تمام نفع و سود

بزرگترین باخت و خسران

گواهی حتی به ضرر خود

سخنی شیوا

جار محبوبیت

تشویق خساست

خواست خداوند

خوش بین باش

123