خلوص نيت

(إن يعلم الله ما في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا)

(اگر خداوند بداند كه خلوص نيت داريد،همانا كه به شما خير و منفعت مي رساند،و بنگريد كه خداي بزرگ و منان چگونه شما را در مسير خير و نيكي هدايت مي نمايد.

بدانيد كه خداوند از نيت دل انسان آگاه مي باشد و او را از روي نيت دل قضاوت مى نمايد نه از رنگ چهره و ظاهر آدمى.

و همانا تنها راه دست يابى انسان به خير و منفعت الهى با خلوص نيت ميسر مى باشد.

و هميشه سعى بر آن بداريد كه جز خير و نيكى  در دل بذرى نكاريد.

 1593

موضوع مرتبط

خلوص نيت

آگاه گواهيتان باشيد

تمام نفع و سود

بزرگترین باخت و خسران

گواهی حتی به ضرر خود

سخنی شیوا

جار محبوبیت

تشویق خساست

خواست خداوند

خوش بین باش

123