جار محبوبیت

(بل الله يزكي من يشاء)

قرار نیست هرگاه اعمال نیکت را مخفی نمودی، دیگر هیچ کس از آن با خبر نباشد، مادامیکە خداوند بزرگ بر آنها آگاه است، اگر ارادە نماید، تو را تزکیە (آرامش)میدهد، جار محبوبیت را برایت در میان مردم بە صدا در میاورد و به اعتبارت در میان مردم می افزاید، مادامیکه خداوند آگاه بر اعمال نیک توست، لازم نیست خودت، خویشتن را تزکیه و آرامش دهی.

 1491

موضوع مرتبط

خلوص نيت

آگاه گواهيتان باشيد

تمام نفع و سود

بزرگترین باخت و خسران

گواهی حتی به ضرر خود

سخنی شیوا

جار محبوبیت

تشویق خساست

خواست خداوند

خوش بین باش

123