خواست خداوند

(يريد الله أن يخفف عنكم)

خواست خداوند بزرگ بر این اصول است که مشقتها را از ما دور نماید، یعنی آنچه که در شریعت الهی وضع شدە است ما را بە سوی آسودگی و سعادت پیش میبرد،

و هر نوع اجتناب ورزیدن از احکام الهی قدم نهادن در مسیر مشقت و ناراحتیها را بدنبال دارد.

تفاوت در اینجاست که چشم و عقل ما کوتە بین بودە و تنها دیروز و امروز را میبینیم،اما علم خداوند آگاە بر اعمال فردا و  آیندەهای دور میباشد.

آنچە در شریعت خداوند آمدە است از نظر ما مشقت و ناراحتی بوده اما در علم خداوند راهکار و آسانکاریست برای زندگی در اوج سعادت و خوشبختی .!

 1523

موضوع مرتبط

خلوص نيت

آگاه گواهيتان باشيد

تمام نفع و سود

بزرگترین باخت و خسران

گواهی حتی به ضرر خود

سخنی شیوا

جار محبوبیت

تشویق خساست

خواست خداوند

خوش بین باش

123