آگاه گواهيتان باشيد

(ستكتب شهادتهم و يسألون)

آنهايى كه براى مسئله اى گواهى مى دهند، يقينا" در قبال شهادت و گواهي خود مسئول هستند،و روزي فرا خواهد رسيد كه درباره ي آن بايد پاسخگو باشند، آگاه باشيد در جمعى كه در باره ى كسى يا كارى سخنى به ميان بيايد و شما درباره ى آن چه به نيكى و چه بدى گواهى دهيد، آگاه باشيد كه سخنى ساده نمى باشد بلكه گواهي است كه در قبال آن بايد در روز آخرت پاسخگوي آن باشيد،

همانا كافى است كسى بگويد كه دختري.....و شما هم سخن او را تأييد كرده و بگوييد سوگند به خدا حق با شماست،اين سخن خود نيز شهادت و گواهي محسوب مي شود و در روز آخرت در آن باره مورد بازخواست قرار خواهيد گرفت.

 1450

موضوع مرتبط

خلوص نيت

آگاه گواهيتان باشيد

تمام نفع و سود

بزرگترین باخت و خسران

گواهی حتی به ضرر خود

سخنی شیوا

جار محبوبیت

تشویق خساست

خواست خداوند

خوش بین باش

123