تمام نفع و سود

(وإن يردك بخير فلا راد )

اگر خداوند بخواهد منفعتی بە تو برساند، هیچ کس و قدرتی نمیتواند مانع از آن گردد. مهم آن است که خداوند بزرگ نفع را برایت برگزیند، نه آن چیزیکه خودت آن را سود و منفعت میپنداری، مطمئن باش اگر خداوند ارادە نماید که آن نفع بە تو رسد هیچ مانعی سد راهت نخواهد شد، پس تمام نفع و سود خود را از خداوند طلب کن،چون هرگاه بگوید بشو خواهد شد، بجای راضی نمودن مردم و تأییدیه آنها، رضایت و تأییدیه خداوند را بدست آور.

 1426

موضوع مرتبط

خلوص نيت

آگاه گواهيتان باشيد

تمام نفع و سود

بزرگترین باخت و خسران

گواهی حتی به ضرر خود

سخنی شیوا

جار محبوبیت

تشویق خساست

خواست خداوند

خوش بین باش

123