حق بخشش گناهان

(ومن يغفر الذنوب إلا الله)

گناهی کە مرتکب شدەای را تنها خداوند میتواند  ببخشاید و قلم عفو بر گناهانت کشد، هزاران نفر بگویند گناهت بخشودە شدە و توبه تو را وصف نمایند، تا مطمئن نشدەای از قبولی توبەات، دلخوش مباش، چون حق بخشش گناهان حتی بە پیامبر خدا نیز دادە نشدە است و خاصتا نزد خود خداوند میباشد، خداوند بزرگ نیز تعهد داده است که هر کس توبەای راستین نماید، از همه گناهانش درگذرد ، درگاه توبە را نیز تا روز قیامت نخواهد بست.!

 1417

موضوع مرتبط

خلوص نيت

آگاه گواهيتان باشيد

تمام نفع و سود

بزرگترین باخت و خسران

گواهی حتی به ضرر خود

سخنی شیوا

جار محبوبیت

تشویق خساست

خواست خداوند

خوش بین باش

123