خشن و سنگدل

(ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك)

اگر خشن و سنگدل باشی ، همه تو را ترد مینمایند،

اگر حق نیز با تو باشد و بخواهی آن را ابلاغ نمایی،

مادامیکە خشن باشی و دل نرمی در تو نباشد ، حاصل و ثمره آن بر علیه تو و پیغامت میباشد و مردم از تو دور میشوند ،حق با خشونت ابلاغ نمیگردد.)

 2621

موضوع مرتبط

خلوص نيت

آگاه گواهيتان باشيد

تمام نفع و سود

بزرگترین باخت و خسران

گواهی حتی به ضرر خود

سخنی شیوا

جار محبوبیت

تشویق خساست

خواست خداوند

خوش بین باش

123