استقبال از پیغام

(الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح)

استقبال از پیغام خداوند و پیامبرش تنها در زمان خوشی و کامیابی نیست، زیباترین و پربهاترین زمان استقبال از دعوت الهی هنگام سختی و جراحت و تنگنا میباشد و اینجاست که مردان راستگو و با عزت نمایان میشوند.

 1437

موضوع مرتبط

خلوص نيت

آگاه گواهيتان باشيد

تمام نفع و سود

بزرگترین باخت و خسران

گواهی حتی به ضرر خود

سخنی شیوا

جار محبوبیت

تشویق خساست

خواست خداوند

خوش بین باش

123