ترس و استرس

(إنما ذلكم الشيطن يخوف أولياءه)

شیطان دوستهای خود را میترساند، هر اندازه که به شیطان نزدیک شوی و فرمانبردار او شوی، به همان اندازه ترس و استرس را به تو انتقال میدهد، تا از شیطان حرف شنویت کمتر باشد تسلطش بر تو نیز کمتر خواهد شد،

هر اندازه گه گوش به فرمان خداوند باشی، ده برابر اطمینان خاطر و بخشش را بدست خواهی آورد، به هر اندازەای هم که نافرمانیش را انجام دهی  بیشتر نیازمند گذشت و بخششهایش خواهی شد.
 1539

موضوع مرتبط

خلوص نيت

آگاه گواهيتان باشيد

تمام نفع و سود

بزرگترین باخت و خسران

گواهی حتی به ضرر خود

سخنی شیوا

جار محبوبیت

تشویق خساست

خواست خداوند

خوش بین باش

123