چگونه زندگینامه پیامبر(صلى الله عليه وسلم) را مطالعه کنیم

مرحله اول: ابتدا با زندگینامه  پيامبر (صلى الله عليه وسلم) آشنا شويم و مهمترين مرحله را بيان كنيم، سپس بخشهای لازم و ضروری آن را بدانيم.

مرحله دوم: شناختن  سرمنشأ راه و روش زندگی ايشان.

مرحله سوم: آشنايی كامل با وضعيت آن دوره و زمان از ديدگاههای مختلف چون ديد سياسي، انتضامى، مذهبي، نواحى تحت تسلط آن زمان.

مرحله چهارم: طبقه بندی سالهای زندگی يامبر(صلى الله عليه وسلم)، چون هر مرحله از زندگی ايشان، روش و عمل كرد مخصوص به خودش را داشته است.

مرحله پنجم: برای هريك از مراحل طبقەبندی شده زندگی، راههای عمومی از لحاض سياسی، اجتماعی، مذهبی واقتصادی و غیره، درنظر گرفته شود، همچنین به هرکدام از مراحل گفته شده، اهمیتی خاص داده شود، نه اینکه فقط از لحاظ سیاسی مورد اهمیت واقع شود.

مرحله ششم: ضروریت زنذگینامه پیامبر (صلى الله عليه وسلم) را به همان جوری که ایشان زندگی کرده بنویسیم و مطالعه کنیم، نه به  صورتی دلخواه آنطوری که ما دوست داریم.

مرحله حفتم: لازم است همه مطالعه یا نوشتن زندگینامه  پیامبر (صلى الله عليه وسلم) سن و رشد فکری و اطلاعات و سطح هوشى شخص خواننده یا شنونده را موردنظر قرار دهیم و مباحث مربوط را طبقەبندی کنیم.

مرحله هشتم: لازم نيست كليه مراحل زندگینامه پیامبر(صلى الله عليه وسلم) را به یکبار مطالعه کنیم، بلكه بايد سر فصلها را مشخص کنیم و به عناوین مختلف تقسیمبندی کنیم، به عنوان مثال: زندگی سیاسی پیامبر، خداشناسی در زندگی پیامبر، وضعیت اجتماعی جامعه در دوران پیامبر.

مرحله نهم: لازم است زمانی که زندگینامه پیامبر(صلى الله عليه وسلم) را مطالعه میکنیم خود را جزو شرایط آن دوران و زمان قرار دهیم و با دید آن دوران به مسائل بنگریم، نه اینکه مسائل را به احکام و قوانین امروزی بسنجیم و قضاوت کنیم.

مرحله دهم: مطالعه زندگینامه پیامبر(صلى الله عليه وسلم) مانند یک کتاب عادی نیست که با یکبار خواندن کنار گذاشته شود، بلکه ضروریت مسلمانان است دائما در مراحل زندگی خود آن را مطالعه کنند و از مطالب آن بهرمند شود.

 1754

موضوع مرتبط

خوراک پیامبر خدا (صلى الله عليه وسلم)

وسایل منزل پیامبر (صلى الله عليه وسلم):

خانەهای پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

پوشش پیامبر خدا(صلى الله عليه وسلم)

رخسارپیامبر(صلى الله عليه وسلم)

وفات پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

حج الوداع

استقبال از نمایندگان نقاطهاى مختلف

اتفاقات شب معراج پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

تهمت های کفار علیه پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

12