اتفاقات شب معراج پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

مهمترین اتفاقات شب معراج عبارتند از:

1-شكافتن سينه پیامبر(صلى الله عليه وسلم) و شستشوی قلب مبارکشان.

2-سوارشدن بر پشت بُراق.

3-گفتگو با جبریل.

4- سفر به بیت المقدس و خواندن نماز در آنجا.

5- دیدن دجال.

6-رفتن به اسمان و دیدن هفت اسمان.

7-ملاقات با بعضى از پیامبران خداوند در هریک از طبقات آسمان.

8-دیدن سدرة المنتها و بیت المأمورو مبدأ رودها در آسمان هفتم.

9-انتخاب شیر در بین شیر و مشروب.

10- واجب شدن نمازهای پنج گانه.

11- پیش نمازشدن در اسمان برای پیامران.

12- بازگشت از اسمان به مکه و تعریف اتفاقات آن شب به طوركلي.

کفار به سخنان پیامبر(صلى الله عليه وسلم) باور نداشتند و ایشان را مسخره میکردند، از او درباره بیت المقدس سؤال میکردند و پیامبر(صلى الله عليه وسلم) هم جواب میداد، انها دنبال سند بودند که از سخنان پیامبر(صلى الله عليه وسلم) مطمئن شوند و پیامبر(صلى الله عليه وسلم) نیز با سند و دلیل و مدرک به آنها ثابت کرد که سخنانش درست است.

 2087

موضوع مرتبط

خوراک پیامبر خدا (صلى الله عليه وسلم)

وسایل منزل پیامبر (صلى الله عليه وسلم):

خانەهای پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

پوشش پیامبر خدا(صلى الله عليه وسلم)

رخسارپیامبر(صلى الله عليه وسلم)

وفات پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

حج الوداع

استقبال از نمایندگان نقاطهاى مختلف

اتفاقات شب معراج پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

تهمت های کفار علیه پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

12