پوشش پیامبر خدا(صلى الله عليه وسلم)

پیامبر خدا(صلى الله عليه وسلم) دائماً به پیروانشان سفارش می کردند که لباسهای مرتب و مناسب بپوشند و از لباسهای زشت و کثیف اجتناب کنند، طوری لباس بپوشند که مشخص کند مورد لطف و رحمت خداوند قرار گرفته اند.

همچنین چندین نکته در انتخاب لباس و نحوه و هدف از پوشش را بیان فرمودند و خودشان هم تابع آن بودند.

لباس و پوشش پیامبر(صلى الله عليه وسلم) هیچ وقت جدای از منطقه نبود، گاهی لباسشان آنقدر ساده بود که اگر تازه واردی وارد شهر می شد، ایشان را نمی شناخت.

پیامبر خدا (صلى الله عليه وسلم) لباسهای گرانبها نمی پوشید و وابسته به یک نوع لباس و پوشش هم نبودند (لباسهای بافته شده از پنبە و پشم و کتان را نیز می پوشیدند).

لباس با دوخت کامل و نیمه دوخت مانند عبای مردانه را نیز به کار می برند، یک نوع عمامە و کلاه خاص را به سر داشتند، ابتدا پیراهن می پوشیدند و بعد عبایى را بر شانەهایشان می انداختند و به جای کفش، بیشتر دمپایی می پوشیدند، لباس مخصوص جنگ را نيز داشتند.

گاهی اگر لباسی میپوشیدند که با لباس مردم فرق می کرد، زود آن را عوض می کردند و به کسی دیگری می بخشیدند.

بیشتر اوقات  لباسهایشان بە رفو و پینه نیاز داشتند و خودشان آن را انجام میدادند، گاهی لباسهای پیامبر(صلى الله عليه وسلم)  آنقدر کم بود که دوستانشان متوجه می شدند و بعنوان هدیه برایشان لباس می اوردند تا وقتی که آن کمبود جبران می شد.

گاهی اوقات هم به ناچار از دوستانشان لباس قرض می گرفتند.

 2136

موضوع مرتبط

خوراک پیامبر خدا (صلى الله عليه وسلم)

وسایل منزل پیامبر (صلى الله عليه وسلم):

خانەهای پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

پوشش پیامبر خدا(صلى الله عليه وسلم)

رخسارپیامبر(صلى الله عليه وسلم)

وفات پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

حج الوداع

استقبال از نمایندگان نقاطهاى مختلف

اتفاقات شب معراج پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

تهمت های کفار علیه پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

12