استقبال از نمایندگان نقاطهاى مختلف

در زمانی که پیامبر از هر گروه و نمایندەايی که به مدینه می آمد، به این صورت از آنان استقبال می شد.

1- خیر مقدم و استقبال خوبی از انان می شد و استراحتگاه مناسبی در اختیارشان را قرار میدادند.

2- مدتی در آنجا می ماندند تا با نحوه رندگی از رفتار مسلمانان آشنا شوند

3- در زمان مقرر ی و در مکان خاصی، پیامبر(صلى الله عليه وسلم) با لباس مخصوص همراه با بعضی از یارانش با آنان ملاقات می کردند.

4-از همه جزئیات ایمان آوردن به اسلام و شرایط آن و نحوه مسلمان شدن با انان صحبت می کردند.

5- همه نتایج نشست و بحث های انجام شده را كتبا می نوشتند و در آن نوشته شرایط و وظایف و حقوق هر نماینده مشخص می شد و شاهدان موجود در مجلس هم آن را تأیيد و امضا می کردند.

6- در پایان با رفتن نمایندگان و گروهكها، پیامبر کسان آگاه و کاربلد را همراه انان می فرستاد، و یا هر سال در زمان مشخص، شخصی را جهت رسیدگی و پایبند بودن انها به بندهای قرارداد و جمع اوری زکات در صورت لزوم می فرستاد و کسانی را که پایبند به قرارداد نبودند، جريمه می کردند.

 2033

موضوع مرتبط

خوراک پیامبر خدا (صلى الله عليه وسلم)

وسایل منزل پیامبر (صلى الله عليه وسلم):

خانەهای پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

پوشش پیامبر خدا(صلى الله عليه وسلم)

رخسارپیامبر(صلى الله عليه وسلم)

وفات پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

حج الوداع

استقبال از نمایندگان نقاطهاى مختلف

اتفاقات شب معراج پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

تهمت های کفار علیه پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

12