انچه زندگی پیامبر(صلى الله عليه وسلم) را خاص و بی نمونه کرده بود

زندگی پیامبر(صلى الله عليه وسلم) به دلایل خاصی با زندگی نامەهای تاریخ بشريت متفاوت بود:

یکم: زندگی از هیچکدام از پیامبران یا اشخاص تاریخی، مانند زندگینامه پیامبر(صلى الله عليه وسلم) به صورت جزء به جزء و با دقت حتی نشست و برخاست ایشان نوشته نشده است، همه چیز از لحاض اجتماعی، زندگی خصوصی، رفتار با همراهان، دایره سیاست، از لحاض نضامی، از لحاض ایمانی و عبادت، گفته شده.

دوم: زندگی پیامبر(صلى الله عليه وسلم) در مقایسه با زندگی پیامبران دیگه، منتخب تر و برگزیدەتر است، یعنی همه زیباییهاى پیام خداوند از ادم تا خاتم در زندگی پیامبر خدا(صلى الله عليه وسلم) پیاده شده و خلاصه همه زیباییهاى این پیام اخری است.

سوم: هیچ اتفاق و رخدادی در زندگی پیامبر ناگفته نمانده، همه چیز به صورت جزء جزء گفته شده، نه تنها به طور مثال از جلسات و رخدادهای فهم سخن بگویند، بلکه از همه جزئیات و نکات و احکام شرعی شریعت اسلامی، حق و باطل، سیاه و سفید، از هم جدا شده و تبدیل به یک دستور الهی شده است.

چهارم: زندگی پیامبر(صلى الله عليه وسلم) مانند یک رویداد تاریخی بيان نشده است، بلکه مایه افتخار است و باید رهنمود وراهنمایی از آن بگیریم و جهت تفسیر قران از ان کمک بگیریم و از رفتار و کردار و گفتارایشان به وضوح، پیامی را که خداوند برای ایشان فرستاده بود میبینیم.

 1751

موضوع مرتبط

خوراک پیامبر خدا (صلى الله عليه وسلم)

وسایل منزل پیامبر (صلى الله عليه وسلم):

خانەهای پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

پوشش پیامبر خدا(صلى الله عليه وسلم)

رخسارپیامبر(صلى الله عليه وسلم)

وفات پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

حج الوداع

استقبال از نمایندگان نقاطهاى مختلف

اتفاقات شب معراج پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

تهمت های کفار علیه پیامبر(صلى الله عليه وسلم)

12